Wyszukiwarka
Producent:
Szukany wyraz:
Komputery
Elektronika
Multimedia
FRITZ!Box
AKCESORIA
AUDIO
CH?ODZENIE
CH?ODZENIE WODNE
KABLE I Z??CZA
MODYFIKACJE
MYSZY / KLAWIATURY
OBUDOWY
PANELE / REGULATORY
PAMI?? ZEWN?TRZNA
WENTYLATORY
SIECI
ZASILACZE
WYCISZANIE
PENTARGAM Karta WiFi Hornet USB P613220
PENTARGAM Karta WiFi Hornet USB P613220
więcej...  88,90 
Gembird Karta sieciowa RJ45, PCI
więcej...  13,00 
Arctic Cooling - Freezer 13 Pro
więcej...  131,00 
Pokrowiec Aldo 10,2" czarny
więcej...  14,90 
Strona w trakcie budowy -za powsta?e niedogodno?ci serdecznie przepraszamy
   
 
6115|FRITZ!Box Fon WLAN 7390
 Zobacz inne produkty AVM
Stan: NIEDOST?PNY:* W DOSTAWIE
 
 
 
Ilość:
1+
989,00

Opis produktu:
FRITZ!Box Fon WLAN 7390 – platforma dla nowoczesnej zunifikowanej komunikacji

FRITZ!Box Fon WLAN 7390 to najnowszy wielofunkcyjny router, który integruje w jednym urz?dzeniu punkt dost?powy WLAN, centralk? telefoniczn?, baz? DECT, serwer mediów i sieciowy serwer plików (NAS). Router wyposa?ono w czteroportowy prze??cznik Gigabit Ethernet oraz w modem VDSL/VDSL2 pozwalaj?cy osi?gn?? na liniach telefonicznych po??czenia z internetem do 100 Mbps.* Dzi?ki po??czeniu najnowszych technologii FRITZ!Box jest idealn? platform? komunikacji dla zaawansowanych u?ytkowników internetu.
Podobnie jak jego poprzednicy nowy model FRITZ!Box cechuje si? du?? uniwersalno?ci? – umo?liwia dost?p do sieci internetowych z pr?dko?ci? do 100 Mbps za pomoc? najnowszej technologii VDSL oraz wspó?pracuje ze standardem ADSL i ADSL2+, zarówno w wersji Annex A i B. Urz?dzenie wyposa?ono w uniwersalny port WAN Ethernet (dla lokalnych i kablowych sieci) oraz mo?liwo?? wykorzystania modemów USB 3G – UMTS/HSPA. Dla u?ytkowników biznesowych zintegrowano sprz?towy koncentrator VPN, obs?uguj?cy protokó? IPSec. Daj? to mo?liwo?? przedsi?biorstwom, maj?cym wiele oddalonych geograficznie oddzia?ów, na stworzenie za pomoc? internetu bezpiecznej i szyfrowanej wewn?trznej sieci prywatnej. Jest to tak?e znakomite rozwi?zanie dla firm zatrudniaj?cych wielu przedstawicieli terenowych, którzy potrzebuj? bezpiecznego po??czenia  z sieci? firmow? - intranet. Unikaln? cech? FRITZ!Box jest równie? inteligentne zarz?dzanie pasmem, co pozwala na jednoczesne korzystanie z ró?nych aplikacji IP, takich jak: VoIP, gry, Internet-TV (IPTV), media strumieniowe i pobieranie plików. Dla zaawansowanych u?ytkowników internetu przygotowano tak?e obs?ug? adresacji IPv6.

Podwójna sie? WLAN 300 Mbps, Gigabit LAN i Media Serwer z wbudowan? pami?ci?

FRITZ!Box Fon WLAN 7390 jest pierwszym urz?dzeniem z serii, które dla sieci bezprzewodowej wykorzystuje jednocze?nie dwa pasma cz?stotliwo?ci – 2,4 Ghz i 5 Ghz w standardzie 802.11 n 300 Mbps. Zastosowanie pasma 5 Ghz zapewnia szybszy transfer danych oraz wi?ksz? odporno?? na zak?ócenia spowodowane obecno?ci? innych sieci bezprzewodowych lub urz?dze? pracuj?cych w cz?stotliwo?? 2,4 Ghz takich jak, np. systemy sterowania gara?ami,  systemy video monitoringu czy elektroniczne nianie. Podwójny punkt dost?powy daje mo?liwo?? ustawienia standardowej sieci bezprzewodowej na potrzeby  internetu (2,4 GHz)  oraz jednoczesne wykorzystane sieci w pasmie 5 Ghz dla wymagaj?cych du?ej wydajno?ci i niezawodno?ci, aplikacji, transmisji video i plików.

Po raz pierwszy firma AVM wyposa?y?a router tak?e w a? dwa niezale?ne porty USB v2.0. Dzi?ki nim mo?liwe jest pod??czenie i udost?pnienie w sieci do 6 ró?nych urz?dze? USB takich jak: drukarki, zewn?trzne dyski USB czy skanery. Specjalny mechanizm AURA (AVM USB Remote Architecture) w po??czeniu z oprogramowaniem klienckim FRITZ!Box Remote Connection  zapewnia wsparcie dla urz?dze?, których sterowniki nie s? wspierane przez router.  Poza tym FRITZ!Box Fon WLAN 7390 oferuje cztery porty 1 Gigabit/s (1000 Base-T) dla przewodowej sieci lokalnej (LAN). Urz?dzenie wyposa?one jest tak?e w wewn?trzn? pami?ci 512 MB, która pozwala wszystkim u?ytkownikom sieci na dost?p do wiadomo?ci poczty g?osowej, faksów i tre?ci multimedialnych lub dokumentów w nim zapisanych.  Dzi?ki funkcji sieciowego serwera plików (NAS - Network Attached Storage) mo?liwe jest udost?pnianie tre?ci on-line (dokumenty, zdj?cia, muzyka, filmy) dla wszystkich urz?dze? pod??czonych do sieci FRITZ! Box. Ponadto po odpowiedniej konfiguracji mo?liwy jest tak?e bezpieczny i zdalny dost?p przez internet do udost?pnionych zasobów. Wewn?trzn? pami?? routera (512 MB) mo?na ?atwo rozszerzy? za pomoc? popularnych pami?ci USB (pendrive) lub zewn?trznych twardych dysków.

Centralka PBX VoIP DECT - wsparcie dla multimedialnych aparatów CAT-iq i HD Voice

Najnowszy router AVM ponownie wyznacza nowe trendy w dziedzinie zunifikowanej telekomunikacji. Zintegrowana centralka telefoniczna i baza DECT/CAT-iq pozwala na pod??czenie 2 aparatów analogowych, 8 aparatów ISDN oraz pod??czenie do 6 s?uchawek bezprzewodowych. Wbudowany serwer SIP proxy umo?liwia dodatkowo pod??czenie 10 klientów – aparatów IP, smartfonów, PDA, czy programów typu softphone (Zoiper, Fring czy X-lite). Dla posiadaczy smartfonów z system iOS Apple i Android opracowano FRITZ!App – specjaln? aplikacj? pozwalaj?c? na wykonywanie i odbieranie po??cze? za pomoc? telefonii internetowej i stacjonarnej oraz zarz?dzanie routerem FRITZ!Box. Wbudowana baza DECT/GAP z technologi? CAT-iq pozwala na pod??czenie do 6 tradycyjnych s?uchawek bezprzewodowych, a tak?e nowoczesnych multimedialnych s?uchawek CAT-iq np. aparaty z serii FRITZ!Fon MT-F. Obs?uguj? one telefoni? internetow? HD (HD Voice), co w efekcie daje niespotykan? dot?d jako?? d?wi?ku w po??czeniach telefonicznych. S?uchawki FRITZ!Fon pozwalaj? tak?e na obs?ug? poczty elektronicznej, kana?ów RSS, radia internetowego podcastów, a tak?e na ?atwe zarz?dzania routerem FRITZ!Box.

Podobnie jak poprzednie modele nowy router AVM obs?uguje zarówno stacjonarne linie analogowe jak i cyfrowe ISDN. U?ytkownicy FRITZ!Box Fon WLAN 7390 maj? do dyspozycji 10 niezale?nych kont dla telefonii internetowej (VoIP) oraz mo?liwo?? zaawansowanego kreowania regu? po??cze? telefonicznych – podobnie jak w profesjonalnych centralach PBX.  W urz?dzeniu zintegrowano pi?? automatycznych sekretarek oraz system odbioru faksów, który pozwala na przechowywanie w pami?ci dokumentów lub wysy?anie ich na wskazany adres e-mail (fax2mail i voice2mail).

Ponadczasowo?? – ekologia i darmowe aktualizacje oprogramowania

Nowy FRITZ!Box Fon WLAN 7390 jest wszechstronny do tego stopnia, ?e mo?e zast?pi? do 8 urz?dze?, które w normalnym przypadku potrzebowa?yby dodatkowego miejsca i osobnego zasilania. Ponadto specjalny system zaawansowanego zarz?dzania energi? „ECO” pozwala na automatyczne zarz?dzanie moc? sygna?u DECT i WLAN oraz odpowiada za wy??czanie poszczególnych modu?ów routera, gdy nie s? u?ywane. Funkcjonalno?? ta zosta?a doceniona przez wiele niezale?nych organizacji i instytucji, czego wyrazem s? liczne nagrody.

Warto zwróci? uwag? tak?e na polityk? AVM, która oferuje bezp?atn? aktualizacj? oprogramowania do swoich urz?dze?. Upgrade'y zawieraj? nie tylko ?atki bezpiecze?stwa, ale tak?e nowe funkcje, znacznie podnosz?ce u?yteczno?? urz?dzenia. Dzi?ki temu mo?na mie? pewno??, ?e router FRITZ!Box d?ugo pozostanie nowoczesny i funkcjonalny. W przygotowaniu jest tak?e funkcja umo?liwiaj?ca automatyczny backup'u ??cza internetowego na 3G UMTS/HSPA w razie awarii g?ównego po??czenia. Kolejn? planowan? funkcjonalno?ci? jest mo?liwo?? konfiguracji tymczasowej i odseparowanej sieci bezprzewodowej dla go?ci lub osób trzecich.


G?ówne cechy:
- uniwersalny router z modemem ADSL i VDSL - wsparcie dla annex A i B
- interfejs WAN Ethernet - obs?uga sieci osiedlowych i kablowych
- 4 portowy prze??cznik Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
- wsparcie dla modemów komórkowych USB 3.5G (UMTS/HSPA)
-  sie? bezprzewodowa w standardzie 802.11 N 300 Mbps
- jednoczesne wsparcie dla pasma 2,4 GHz i 5 GHz (2 niezale?ne sieci bezprzewodowe)
- centralka telefoniczna (PBX) dla telefonii stacjonarnej i internetowej
- wbudowana baza DECT i CAT-iq dla bezprzewodowych s?uchawek
- obs?uga telefonii wysokiej jako?ci - telefonia HD (>wi?cej)
- zintegrowany system dla odbieranie faksów (fax2mail)
- mo?liwo?? skonfigurowania do 5 automatycznych sekretarek (voice2mail)
- dwa porty USB 2.0 - obs?uga do 6 urz?dze? (drukarki, skanery, dyski twarde)
- serwer VPN - wsparcie dla tuneli IPSec
- wysoki standard bezpiecze?stwa: szyfrowanie WPA2 dla WLAN oraz kodowanie transmisji DECT/CAT-iq
- zintegrowany sieciowy serwer plików z funkcj? NAS oraz z budowan? pami?ci? 512 MB  (FTP, SMB, WebDAV, UPnP, AV)
- zintegrowany serwer mediów - udost?pni w sieci muzyk?, zdj?cia i filmy video
- darmowe aktualizacje oprogramowania
- bezp?atna i fachowa pomoc techniczna w j. polskim

Specyfikacja:
Zawarto?? opakowania:

• Urz?dzenie FRITZ!Box Fon WLAN 7390 International Edition Annex A&B - wersja mi?dzynarodowa - wieloj?zyczna
• Kabel 4,25 m dla pod??czenia linii ADSL oraz telefonii stacjonarnej
• Kabel 1,5 m LAN
• Adaptery TAE/RJ45 dla analogowej lini telefonicznej
• Zewn?trzny zasilacz
• Skrócona instrukcja obs?ugi
 Więcej informacji o produkcie na stronie producenta..
Powiadom znajomego przez e-mail: / Wyślij do:
Twój koszyk
pusty
Twój koszyk jest pusty!
ramka
     
 Kabel FDD 48cm pomara?czowy UV
8,00 5,90 
 Panel woltomierza LCD
22,00 19,00 
 Kabel - USB A-A M/F 1,8m 2.0
6,00 4,90 
 
 Router bezprzewodowy DSL TL-MR3420
 139,90 
 ET - Pokrowiec Aldo 15,6 czarny
 16,90 
 TENDA - Switch 5p S105
 27,90 
 Szafka Px12 modu? szufladkowy
 23,50 
 Akumulator ?elowy 12V 7,2Ah
 50,00 

 Strona główna Producent:    Szukany wyraz:  kontakt


BIURO OBSŁUGI KLIENTA: TEL +48 22 8774531 | FAX +48 22 8774531 | e-mail: bok@cnd.pl

CyberNode Polska , Al.Armii Ludowej/Al.Niepodległości Pawilon 15, 00-609 WARSZAWA,

NIP: PL 952-148-50-16, REGON: 012721322, NWDE: 311589

Informacje prawne i opinia firmy CyberNode Polska w sprawie poufności danych
Propozycje i uwagi na temat naszych stron prosimy kierować na adres: webmaster@cnd.pl

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich
właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

© 1997-2005 CyberNode Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie www.fast-sms.net