Wyszukiwarka
Producent:
Szukany wyraz:
Komputery
Elektronika
Multimedia
FRITZ!Box
AKCESORIA
AUDIO
CH?ODZENIE
CH?ODZENIE WODNE
KABLE I Z??CZA
MODYFIKACJE
MYSZY / KLAWIATURY
OBUDOWY
PANELE / REGULATORY
PAMI?? ZEWN?TRZNA
WENTYLATORY
SIECI
ZASILACZE
WYCISZANIE
PENTARGAM Karta WiFi Hornet USB P613220
PENTARGAM Karta WiFi Hornet USB P613220
więcej...  88,90 
Gembird Karta sieciowa RJ45, PCI
więcej...  13,00 
Arctic Cooling - Freezer 13 Pro
więcej...  131,00 
Pokrowiec Aldo 10,2" czarny
więcej...  14,90 
Strona w trakcie budowy -za powsta?e niedogodno?ci serdecznie przepraszamy
   
 
5869|FRITZ!Box Fon 7270 router WiFi+bramka voip
 Zobacz inne produkty AVM
Stan: 1 szt.DOST?PNY: MA?O
 
 
 
Ilość:
1+
838,00

Opis produktu:
FRITZ!Box Fon WLAN 7270 otwiera zupe?nie now? klas? routerów - dzi?ki wydajnemu procesorowi - dostarcza platform? dla sieciowych aplikacji takich jak IP-TV, video na ??danie (Video-on-Demand) i streamingu muzyki. Urz?dzenie umo?liwia pod??czenie zarówno telefonów analogowych, ISDN jak i telefonów bezprzewodowych, dzi?ki czemu ka?dy u?ytkownik mo?e rozmawia? za po?rednictwem telefonii internetowej lub tradycyjnej za pomoc? swojego ulubionego aparatu.

Zintegrowany modem ADSL, cztery porty LAN i bezprzewodowa sie? odpowiadaj?ca nowemu standardowi WLAN N pozwalaj? na pod??czenie do domowej sieci i do internetu wszystkich komputerów i urz?dze? multimedialnych. Nowy FRITZ!Box oferuje zaawansowane zarz?dzanie pasmem dla równolegle wspó?dzia?aj?cych us?ug, takich jak VoIP i streaming video HD. Port USB 2.0 routera i zintegrowany serwer multimediów pozwalaj? nie tylko wspó?dzieli? pliki w sieci lokalnej, ale tak?e odtwarza? je nawet wtedy, gdy komputer jest wy??czony. Nowy FRITZ!Box Fon WLAN 7270 mo?e by? u?ywany w Polsce z us?ugami dowolnego operatora internetowego, obs?uguje ??cza ADSL zarówno standardzie Annex A jak i Annex B. Ponadto interfejs WAN Ethernet umo?liwia wspó?prac? z modemami kablowymi i sieciami lokalnymi. Wsparcie dla modemów USB UMTS/3.5G umo?liwia pod??czenie mobilnego internetu za po?rednictwem operatora telefonii komórkowej. Dzi?ki tej funkcji, z najnowszym FRITZ!Box, b?dziesz móg? stworzy? prawdziwie mobilne biuro. Przeczytaj wi?cej o innowacyjnych zastosowaniach mobilnego internetu wraz FRITZ!Box Fon 7270.

FRITZ!Box Fon WLAN 7270 umo?liwia bezprzewodowe po??czenia w standardzie WLAN N, który jest idealny dla jednoczesnej transmisji danych, d?wi?ku i pakietów multimedialnych. Najnowszy standard wspiera transfer danych do 300 Mbit/s. Zastosowanie kilku anten z technologi? MIMO (Multiple Input Multiple Output) znacz?co poszerza zasi?g sieci bezprzewodowej i zwi?ksza jej przepustowo??. Urz?dzenie obs?uguje dwie cz?stotliwo?ci: 2,4 GHz i 5 GHz. Pasmo 5 GHz oferuje wi?ksz? odporno?? na zak?ócenia co jest istotn? zalet? przy transmisji tre?ci audio-video. FRITZ!Box ma ju? fabrycznie w??czone szyfrowanie WPA/WPA2, dzi?ki czemu twoja sie? jest bezpieczna od momentu pod??czenia urz?dzenia. Po??czenie z sieci? WLAN mo?e by? w??czane i wy??czane automatycznie albo r?cznie, za pomoc? przycisku. Zastosowany tryb Eco WLAN optymalizuje moc wyj?ciow?, nawet wtedy, kiedy urz?dzenie jest w u?yciu.

FRITZ!Box Fon WLAN 7270 wychodzi tak?e na przeciw u?ytkownikom biznesowym i administratorom sieci. Funkcja koncentratora VPN daj? mo?liwo?? przedsi?biorstwom, maj?cym wiele oddalonych geograficznie oddzia?ów, stworzenie za pomoc? internetu bezpiecznej i szyfrowanej wewn?trznej sieci prywatnej. Jest to tak?e znakomite rozwi?zanie dla firm zatrudniaj?cych wielu przedstawicieli terenowych, którzy potrzebuj? bezpiecznego po??czenia z sieci? firmow? - intranet. Nowy FRITZ!Box potrafi zestawi? jednocze?nie do 7 tuneli VPN z szyfrowaniem IPSec. Ponadto wbudowany serwer SIP Proxy w prosty sposób umo?liwi pod??czenie zewn?trznych telefonów IP, bramek czy telefonów komórkowych z WLAN. Wszyscy klienci SIP proxy otrzymuj? numer wewn?trzny i korzystaj? z funkcjonalno?ci zintegrowanej centralki PBX oraz pozosta?ych funkcji FRITZ!Box. Od samego pocz?tku opracowywania nowego modelu FRITZ!Box firma AVM skoncentrowa?a si? na mniejszym zu?yciu energii. Zastosowany w urz?dzeniu tryb Eco redukuje znacz?co zu?ycie energii. FRITZ!Box Fon WLAN 7270 spe?nia rekomendacj? Komisji Europejskiej dotycz?c? efektywno?ci energetycznej urz?dze? szerokopasmowych. Wiele organizacji doceni?o wysi?ki AVM w kwestii ochrony ?rodowiska - wyrazem tego s? liczne nagrody np. GREEN IT AWARD 2008

G?ówne cechy:
• uniwersalny router z modemem ADSL oraz z obs?ug? WAN Ethernet i wsparcie dla modemów komórkowych 3.5G (UMTS/HSPA)
• punkt dost?powy do sieci bezprzewodowej w standardzie 802.11 N 300 Mbps
• centralka telefoniczna (PBX) dla telefonii stacjonarnej i internetowej
• wbudowana baza DECT i CAT-iq dla bezprzewodowych s?uchawek
• obs?uga telefonii wysokiej jako?ci - telefonia HD (>wi?cej)
• zintegrowany system dla odbieranie faksów
• mo?liwo?? skonfigurowania 5 automatycznych sekretarek
• port USB 2.0 - obs?uga drukarek, skanerów, dysków twardych etc.
• serwer VPN - wsparcie dla 7 tuneli IPSec
• wysoki standard bezpiecze?stwa: super bezpieczny WPA2 dla WLAN oraz kodowanie transmisji DECT/CAT-iq
• darmowe aktualizacje oprogramowania
• bezp?atna i fachowa pomoc techniczna w j. polskim

Specyfikacja:
Interfejsy:
• port modemu ADSL / ADSL 2+
• port WAN Ethernet
• obs?uga modemów 3.5G (UMTS/HSPA)
• port publicznej sieci telefonicznej PSTN (wsparcie dla analogowej POTS lub cyfrowej ISDN)
• dwa niezale?ne porty FXS - dla analogowych aparatów telefonicznych i faksów.
• port S0 NT - dla terminali ISDN - aparaty telefoniczne, modemy, centralki PBX
• bezprzewodowa sie? IEEE 802.11 N, technologia MIMO
• przycisk w??czania/wy??czania sieci bezprzewodowej
• zintegrowana baza DECT/GAP (przygotowana dla nowego standardu CAT-iq)
• przycisk DECT (logowanie i wywo?ywania s?uchawek bezprzewodowych)
• port host USB 2.0 - mo?liwo?? pod??czenie drukarki, dysku twardego, skanera itp.
• czteroportowy prze??cznik FastEthernet

Modem ADSL:
• wbudowany modem ADSL/ ADSL 2+
• jednoczesne wsparcie dla Annex A oraz Annex B
• auto-detekcja VPI/VCI
• zaawansowane funkcje diagnostyczne
• wsparcie dla ró?nych tuneli ATM PVC

port WAN Ethernet:
• mo?liwo?? wy??czenia modemu ADSL - port WAN Ethernet

Router:
• DHCP server
• klient NTP
• IP masquerading/NAT
• VPN pass through
• tryb MAC bridge LAN/ADSL2+
• UPnP
• wsparcie dla Multicast
• VLAN tagging
• Dynamic DNS
• event log - logi
• zaawansowane zarz?dzenie QoS


Firewall:
• niezawodny firewall typu Stateful Packet Inspection
• ochrona przed atakami typu DoS.
• IP masquerading
• wspó?praca z oprogramowaniem do??czonym do zestawu - FRITZ!DSL Start center:
- uproszcza bezpieczne u?ywanie wybranych aplikacji
- u?ytkownik definiuje ruch przychodz?cy i wychodz?cy dla poszczególnych aplikacji

sie? lokalna LAN:
• czteroportowy prze??cznik Ethernet
• porty w standardzie 10/100Mbps
• IEEE 802.3 / IEE 802.3u (Autosensing, AutoMDIX)

sie? bezprzewodowa WLAN:
• wsparcie dla standardu 802.11 N draft 2.0, 300 Mbps
• praca w pasmie 2,4 GHz lub 5 GHz
• technologia MIMO
• 3 anteny zewn?trzne
• kompatybilno?? z 802.11 a/b/g
• szyfrowanie WEP, WPA i WPA2
• Access Control List
• tryb WDS
• funkcja NightService - mo?liwo?? czasowego wy??czenie sieci bezprzewodowej
• wsparcie dla WPS
• 802.11e WWM - optymalna jako?? transmisji dla danych multimedialnych
• Stick&Surf - automatyczna i bezobs?ugowa konfiguracja sieci WLAN (przy wykorzystaniu FRITZ!Wlan USB Stick N)
• WLAN eco mode - oszcz?dzanie energii - redukcja mocy sygna?u radiowego w czasie bezczynno?ci

Port host USB:
• mo?liwo?? pod??czenia do 3 urz?dze? jednocze?nie
• wsparcie dla: dysków twardych, pendrive'ów, drukarek, skanerów, aparatów fotograficznych itp.
• zdalny dost?p do plików poprzez protoko?y FTP i SMB (przez otoczenie sieciowe Windows)
• technologia AURA (AVM USB Romote Access)
• Stick&Surf - automatyczna i bezobs?ugowa konfiguracja sieci kart sieciowych WLAN (przy wykorzystaniu FRITZ!Wlan USB Stick N)
• USB v2.0 - pr?dko?? do 480 Mbps

VPN:
• wbudowany serwer VPN
• obs?uga do 7 tuneli VPN - protokó? IPSec
• VPN pass through

VoIP / PBX / PSTN:
• obs?uga jednocze?nie do 10 kont SIP
• serwer SIP proxy - obs?uga dodatkowych aparatów IP (LAN/WLAN)
• 2 analogowe porty FXS
• 1 port publicznej sieci telefonicznej PSTN (wsparcie dla analogowej POTS lub cyfrowej ISDN)
• port S0 NT - dla terminali ISDN - aparaty telefoniczne, modemy, centralki PBX
• obs?uga do 6 s?uchawek DECT/GAP/CAT-iq
• mo?liwo?? zdefiniowania do 6 niezale?nych automatycznych sekretarek - wiadomo?ci mog? by? przechowane w pami?ci lub wys?ane na adres e-mail
• zintegrowany faks - dokumenty mog? by? przechowane w pami?ci lub wys?ane na adres e-mail
• automatyczny dobór kodeków
• obs?ugiwane kodeki: G.711, G.726-40, G.726-32, G.726-24, G.729, iLBC - mo?liwo?? rozszerzenia gamy
• obs?uga T.38
• Zaawansowane regu?y dzwonienia - dialing rules:
- numer docelowy lub ich pula mo?e by? kierowana przez lini? stacjonarn? b?d? dowolne zaprogramowane konto telefonii VoIP
- automatycznie kierowanie numerów alarmowych itp. przez lini? stacjonarn? PSTN
- obs?uga carrier prefixes
• Wewn?trzne przekierowanie rozmów
- mo?liwo?? wewn?trznych rozmów
- rozmowy mog? by? dowolnie przekierowywane pomi?dzy wewn?trzne porty analogowe, ISDN lub na s?uchawki DECT/CAT-iq
• Zewn?trzne przekierowanie rozmów:
- dowolny przychodz?ce rozmowy mog? by? przekierowywane na dany port wewn?trzny FRITZ!Box b?d? na dowolny zewn?trzny numer telefoniczny
- przekierowanie mo?liwe przez PSTN b?d? VoIP
• Funkcja wydzwaniania - call through
- mo?liwo?? wydzwania si? na FRITZ!Box (przez telefon np. komórkowy) i kierowania dalszych rozmów przez operatora VoIP
• PSTN fallback
- kierowanie rozmów przez stacjonarn? lini? PSTN w razie awarii VoIP
• Wsparcie dla po??cze? konferencyjnych
• Zaawansowana ksi??ka telefoniczna
• Lista szybkiego wybierania (40 wpisów dla numerów telefonicznych b?d? adresów SIP)
- synchronizacja z kontaktami MSOutlook
- mo?liwo?? wybierania numerów z poziomu interfejsu web
• Rozbudowana historia ostatnich po??cze?
• Mo?liwo?? blokowania rozmów
• Night service - wy??czenie dzwonków o zdefiniowanej porze
• Zaawansowane regu?y dla rozmów przychodz?cych
- regu?y dla pojedynczych numerów b?d? grup
- odrzucanie b?d? przekierowanie danych numerów przychodz?cych
• Funkcje wbudowanej centralki:
- DND - Do not disturb
- Parell call
- Automatic outside dialing
- Baby monitoring function
- Alarm function
- Pickup
- Call waiting
- Call rejection on busy - Busy on Busy
- Routing calls to other extension
- Message Waiting Indication (WMI)
- Display message

QoS:
• mened?er zarz?dzania pasmem
• automatyczne priorytety dla ruchu VoIP
• automatycznych dobór kodeków VoIP w zale?no?ci od dost?pnego pasma
• obs?uga ToS/DiffServ
• multiple ATM PVC
• VLAN tagging

Zarz?dzanie:
• interfejs www
• zdalne zarz?dzanie przez https
• wsparcie dla TR-069
• zaawansowany monitor zasobów systemowych
• zawansowane zarz?dzanie energi? - Eco Mode

Dane techniczne
• wymiary: 210 x 155 x 25 mm
• mo?liwo?? mocowania na ?cianie
• zasilanie 12V DC
• ?redni pobór pr?du: 6-8 W

Zawarto?? opakowania:

• Urz?dzenie FRITZ!Box Fon WLAN 7270 International Edition Annex A&B
• Kabel 4,25 m dla pod??czenia lini ADSL oraz telefonii stacjonarnej
• Kabel 1,5 m LAN
• Adaptery TAE/RJ45 dla analogowej lini telefonicznej
• Zewn?trzny zasilacz
• Skrócona instrukcja obs?ugi
• CD-ROM z oprogramowaniem oraz szczegó?ow? dokumentacj?
 Więcej informacji o produkcie na stronie producenta..
Powiadom znajomego przez e-mail: / Wyślij do:
Twój koszyk
pusty
Twój koszyk jest pusty!
ramka
     
 Kabel FDD 48cm pomara?czowy UV
8,00 5,90 
 Panel woltomierza LCD
22,00 19,00 
 Kabel - USB A-A M/F 1,8m 2.0
6,00 4,90 
 
 Router bezprzewodowy DSL TL-MR3420
 139,90 
 ET - Pokrowiec Aldo 15,6 czarny
 16,90 
 TENDA - Switch 5p S105
 27,90 
 Szafka Px12 modu? szufladkowy
 23,50 
 Akumulator ?elowy 12V 7,2Ah
 50,00 

 Strona główna Producent:    Szukany wyraz:  kontakt


BIURO OBSŁUGI KLIENTA: TEL +48 22 8774531 | FAX +48 22 8774531 | e-mail: bok@cnd.pl

CyberNode Polska , Al.Armii Ludowej/Al.Niepodległości Pawilon 15, 00-609 WARSZAWA,

NIP: PL 952-148-50-16, REGON: 012721322, NWDE: 311589

Informacje prawne i opinia firmy CyberNode Polska w sprawie poufności danych
Propozycje i uwagi na temat naszych stron prosimy kierować na adres: webmaster@cnd.pl

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich
właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

© 1997-2005 CyberNode Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie www.fast-sms.net