Wyszukiwarka
Producent:
Szukany wyraz:
Komputery
Elektronika
Multimedia
FRITZ!Box
AKCESORIA
AUDIO
CH?ODZENIE
CH?ODZENIE WODNE
KABLE I Z??CZA
MODYFIKACJE
MYSZY / KLAWIATURY
OBUDOWY
PANELE / REGULATORY
PAMI?? ZEWN?TRZNA
WENTYLATORY
SIECI
ZASILACZE
WYCISZANIE
PENTARGAM Karta WiFi Hornet USB P613220
PENTARGAM Karta WiFi Hornet USB P613220
więcej...  88,90 
Gembird Karta sieciowa RJ45, PCI
więcej...  13,00 
Arctic Cooling - Freezer 13 Pro
więcej...  131,00 
Pokrowiec Aldo 10,2" czarny
więcej...  14,90 
Strona w trakcie budowy -za powsta?e niedogodno?ci serdecznie przepraszamy
   
 
5868|FRITZ!Box Fon 7170 router WiFi+bramka voip
 Zobacz inne produkty AVM
Stan: NIEDOST?PNY:* W DOSTAWIE
 
 
 
Ilość:
1+
570,00

Opis produktu:
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 to funkcjonalny i atrakcyjny cenowo bezprzewodowy router ADSL/xDSL z centralk? VoIP/PSTN. Urz?dzenie umo?liwia telefonowanie za po?rednictwem Internetu i sieci stacjonarnej. Wbudowana centralka telefoniczna daje mo?liwo?? przy??czenia trzech analogowych aparatów telefonicznych oraz do o?miu aparatów ISDN. Mo?esz bezpo?rednio pod??czy? telefony lub wykorzysta? istniej?ce okablowanie budynku. Dodatkowo serwer SIP proxy pozwala na wykorzystanie telefonów IP, dodatkowych bramek VoIP lub aplikacji typu softphone. Ze pomoc? wszystkich pod??czonych aparatów mo?esz telefonowa? za po?rednictwem Internetu, stacjonarnej linii cyfrowej ISDN lub analogowej sieci POTS. Ponadto automatyczna sekretarka z pi?cioma niezale?nymi wiadomo?ciami dla pi?ciu ró?nych numerów, umo?liwi przekazywanie pozostawionych wiadomo?ci do ró?nych skrzynek e-mail. Zupe?nie unikaln? funkcj? FRITZ!Box jest tak?e wbudowany faks serwer, który automatycznie odbiera dokumenty i wysy?a je w formie elektronicznej na dowolny adres e-mail, b?d? przechowuje w pami?ci.

Router FRITZ!Box Fon WLAN 7170 umo?liwia po??czenie jednego lub kilku komputerów za po?rednictwem sieci kablowej LAN lub za pomoc? sieci bezprzewodowej WLAN. Zaawansowane zarz?dzanie pasmem gwarantuje ka?demu pod??czeniu do sieci internet urz?dzeniu optymalny przydzia? pasma oraz zapewnia wysok? jako?? dla telefonii internetowej. Dodatkowo zintegrowany koncentrator VPN z protoko?em IPSec umo?liwi wykorzystanie FRITZ!Box w korporacyjnych scenariuszach np. utworzenie bezpiecznej, prywatnej sieci pomi?dzy oddalonymi geograficznie oddzia?ami firmy lub mobilnymi przedstawicielami handlowymi.
Dzi?ki jedynej w swoim rodzaju technologii Stick & Surf instalacja i zabezpieczenie sieci bezprzewodowej jest niezwykle proste. Wystarczy w?o?y? do portu USB klienta WLAN: FRITZ!WLAN USB Stick na kilkana?cie sekund, a nast?pnie w?o?y? USB Stick do portu w komputerze. Twoja sie? bezprzewodowa jest gotowa do dzia?ania w ci?gu kilku sekund. (automatycznie zostaje ustawiony m.in. kana? przesy?u danych oraz klucz transmisji wykorzystuj?cej najnowsze szyfrowanie WPA2). Nie musisz nic konfigurowa? - wszystko za ciebie zrobi FRITZ!. Urz?dzenie dodatkowo wspiera tryb 802.11g++ (125 Mbit/s), który pozwala na znaczne zwi?kszenie transmisji danych mi?dzy komputerami a punktem dost?powym.
Urz?dzenie firmy AVM posiada równie? port host USB. W prosty sposób mo?esz pod??czy? drukark?, dysk sieciowy, pendrive lub skaner a wtedy ka?dy u?ytkownik sieci lokalnej utworzonej przez FRITZ! b?dzie mia? dost?p do zasobów tych urz?dze?. Dodatkowo technologia AURA - AVM USB Remote Architecture -zapewnia wsparcie dla ka?dego urz?dzenia USB bez wzgl?du na rodzaj wykorzystywanych sterowników. Jest to bardzo proste i wygodne rozwi?zanie.
FRITZ!Box z powodzeniem mo?e zast?pi? dowolny ruter ADSL. Mo?e zosta? równie? pod??czony do istniej?cej ju? sieci lokalnej lub modemu kablowego dzi?ki mo?liwo?ci wy??czenie modemu ADSL i aktywacji interfejsu WAN Ethernet. Router posiada zaawansowane funkcje bezpiecze?stwa m.in. certyfikowan? przez niemiecki TUV zapor? sieciow? typu firewall statefull inspection oraz ochron? przed atakami typu DoS. Umo?liwia wykorzystanie wbudowanych mechanizmów i us?ug takich NAT, DynDNS, DHCP, WebDaV, serwer FTP, Samba oraz ochrona rodzicielska idealnych do pracy w domowej lub biurowej sieci.
FRITZ!Box Fon WLAN 7170 podobnie jak inne model z serii wykazuje szczególn? dba?o?? o ?rodowisko naturalne. Zaawansowane zarz?dzania energi? pozwala zredukowa? do minimum zapotrzebowanie na energi? elektryczn? oraz emisj? dwutlenku w?gla. Wiele instytucji i organizacji proekologicznych doceni?o trosk? in?ynierów AVM o ?rodowisko czego wyrazem s? liczne nagrody i wyró?nienia.

G?ówne cechy:
• Uniwersalny router z modemem ADSL oraz z obs?ug? WAN Ethernet
• Centralka telefoniczna (PBX) dla telefonii stacjonarnej i internetowej
• Obs?uga linii stacjonarnej w wersji analogowej lub ISDN
• 3 porty analogowe - dla tradycyjnych aparatów telefonicznych
• Port cyfrowy So - dla aparatów ISDN lub zewn?trznej centralki PBX
• SIP proxy - mo?liwo?? zalogowania dodatkowych telefonów IP, bramek VoIP, PDA i telefonów WLAN
• Punkt dost?powy do sieci bezprzewodowej w standardzie 802.11 g++ 125 Mbps
• Zintegrowany system dla odbieranie faksów
• 5 niezale?nych automatycznych sekretarek
• Port host USB - obs?uga drukarek, skanerów i dysków twardych
• Serwer VPN - wsparcie dla 5 tuneli IPSec
• Darmowe aktualizacje oprogramowania
• Bezp?atna i fachowa pomoc techniczna w j. polskim

Specyfikacja:

Interfejsy:
• port modemu ADSL / ADSL 2+
• port WAN Ethernet
• port publicznej sieci telefonicznej PSTN (wsparcie dla analogowej POTS lub cyfrowej ISDN)
• 3 niezale?ne porty FXS - dla analogowych aparatów telefonicznych i faksów.
• port S0 NT - dla terminali ISDN - aparaty telefoniczne, modemy, centralki PBX
• bezprzewodowa sie? IEEE 802.11 b/g++ 125 Mbps
• przycisk w??czania/wy??czania sieci bezprzewodowej
• port host USB - mo?liwo?? pod??czenie drukarki, dysku twardego, skanera itp.
• czteroportowy switch FastEthernet

Modem ADSL:
• wbudowany modem ADSL/ ADSL 2+ Annex A
• auto-detekcja VPI/VCI
• zaawansowane funkcje diagnostyczne
• wsparcie dla ró?nych tuneli ATM PVC

Port WAN Ethernet:
• mo?liwo?? wy??czenia modemu ADSL (interfejs WAN Ethernet)

Router:
• DHCP server
• klient NTP
• IP masquerading/NAT
• VPN pass through
• tryb MAC bridge LAN/ADSL2+
• UPnP
• wsparcie dla Multicast
• VLAN tagging
• Dynamic DNS
• event log - logi
• zaawansowane zarz?dzenie QoS

Firewall:
• niezawodny firewall typu Stateful Packet Inspection (certyfikat TÜV)
• ochrona przed atakami typu DoS.
• IP masquerading
• wspó?praca z oprogramowaniem do??czonym do zestawu - FRITZ!DSL Start center:
- uproszcza bezpieczne u?ywanie wybranych aplikacji
- u?ytkownik definiuje ruch przychodz?cy i wychodz?cy dla poszczególnych aplikacji

Sie? lokalna LAN:
• czteroportowy prze??cznik Ethernet
• porty w standardzie 10/100Mbps
• IEEE 802.3 / IEE 802.3u (Autosensing, AutoMDIX)

Sie? bezprzewodowa WLAN:
• wsparcie dla standardu 802.11 b/g++, 125 Mbps
• praca w pasmie 2,4 GHz
• antena zewn?trzna
• szyfrowanie WEP, WPA i WPA2
• Access Control List
• tryb WDS
• funkcja NightService - mo?liwo?? czasowego wy??czenie sieci bezprzewodowej
• wsparcie dla WPS
• 802.11e WWM - optymalna jako?? transmisji dla danych multimedialnych
• Stick&Surf - automatyczna i bezobs?ugowa konfiguracja sieci WLAN (przy wykorzystaniu FRITZ!Wlan USB Stick N)
• WLAN eco mode - oszcz?dzanie energii - redukcja mocy sygna?u radiowego w czasie bezczynno?ci

Port host USB:
• mo?liwo?? pod??czenia do 3 urz?dze? jednocze?nie
• wsparcie dla: dysków twardych, pendrive'ów, drukarek, skanerów, aparatów fotograficznych itp.
• zdalny dost?p do plików poprzez protoko?y FTP i SMB (przez otoczenie sieciowe Windows)
• technologia AURA (AVM USB Romote Access)
• Stick&Surf - automatyczna i bezobs?ugowa konfiguracja sieci kart sieciowych WLAN (przy wykorzystaniu FRITZ!Wlan USB Stick N)
• USB v1.1

VPN:
• wbudowany serwer VPN
• obs?uga do 5 tuneli VPN - protokó? IPSec
• VPN pass through

VoIP / PBX / PSTN:
• obs?uga jednocze?nie do 10 kont SIP
• serwer SIP proxy - obs?uga dodatkowych aparatów IP (LAN/WLAN)
• 3 analogowe porty FXS
• 1 port publicznej sieci telefonicznej PSTN (wsparcie dla analogowej POTS lub cyfrowej ISDN)
• port S0 NT - dla terminali ISDN - aparaty telefoniczne, modemy, centralki PBX
• obs?uga do 6 s?uchawek DECT/GAP/CAT-iq
• zintegrowany faks - dokumenty mog? by? przechowane w pami?ci lub wys?ane na adres e-mail
• automatyczny dobór kodeków
• obs?ugiwane kodeki: G.711, G.726-40, G.726-32, G.726-24, iLBC - mo?liwo?? rozszerzenia gammy
• obs?uga T.38
• Zaawansowane regu?y dzwonienia - dialing rules:
- numer docelowy lub ich pula mo?e by? kierowana przez lini? stacjonarn? b?d? dowolne zaprogramowane konto telefonii VoIP
- automatycznie kierowanie numerów alarmowych itp. przez lini? stacjonarn? PSTN
- obs?uga carrier prefixes
• Wewn?trzne przekierowanie rozmów
- mo?liwo?? wewn?trznych rozmów
- rozmowy mog? by? dowolnie przekierowywane pomi?dzy wewn?trzne porty analogowe, ISDN
• Zewn?trzne przekierowanie rozmów:
- dowolny przychodz?ce rozmowy mog? by? przekierowywane na dany port wewn?trzny FRITZ!Box b?d? na dowolny zewn?trzny numer telefoniczny
- przekierowanie mo?liwe przez PSTN b?d? VoIP
• Funkcja wydzwaniania - call through
- mo?liwo?? wydzwania si? na FRITZ!Box (przez telefon np. komórkowy) i kierowania dalszych rozmów przez operatora VoIP
• PSTN fallback
- Kierowanie rozmów przez stacjonarn? lini? PSTN w razie awarii VoIP
• Wsparcie dla po??cze? konferencyjnych
• Zaawansowana ksi??ka telefoniczna
• Lista szybkiego wybierania (40 wpisów dla numerów telefonicznych b?d? adresów SIP)
- synchronizacja z kontaktami MSOutlook
- mo?liwo?? wybierania numerów z poziomu interfejsu web
• Rozbudowana historia ostatnich po??cze?
• Mo?liwo?? blokowania rozmów
• Night service - wy??czenie dzwonków o zdefiniowanej porze
• Zaawansowane regu?y dla rozmów przychodz?cych
- regu?y dla pojedynczych numerów b?d? grup
- odrzucanie b?d? przekierowanie danych numerów przychodz?cych
• Funkcje wbudowanej centralki:
- DND - Do not disturb
- Parell call
- Automatic outside dialing
- Baby monitoring function
- Alarm function
- Pickup
- Call waiting
- Call rejection on busy - Busy on Busy
- Routing calls to other extension
- Message Waiting Indication (WMI)
- Display message

QoS:
• mened?er zarz?dzania pasmem
• automatyczne priorytety dla ruchu VoIP
• automatycznych dobór kodeków VoIP w zale?no?ci od dost?pnego pasma
• obs?uga ToS/DiffServ
• multiple ATM PVC
• VLAN tagging

Zarz?dzanie:
• interfejs www
• zdalne zarz?dzanie przez https
• wsparcie dla TR-069
• zaawansowany monitor zasobów systemowych
• zawansowane zarz?dzanie energi? - Eco Mode

Dane techniczne
• wymiary urz?dzenia 185 mm x 140 mm x 35 mm
• ?redni pobór pr?du: 5-7 W

Zawarto?? opakowania:

• Urz?dzenie FRITZ!Box Fon WLAN 7170 International Edition Annex A
• Kabel 4,25 m dla pod??czenia lini ADSL oraz telefonii stacjonarnej
• Kabel 1,5 m LAN
• Adaptery TAE/RJ45 dla analogowej lini telefonicznej
• Zewn?trzny zasilacz
• krócona instrukcja obs?ugi
• CD-ROM z oprogramowaniem oraz szczegó?ow? dokumentacj?


 Więcej informacji o produkcie na stronie producenta..
Powiadom znajomego przez e-mail: / Wyślij do:
Twój koszyk
pusty
Twój koszyk jest pusty!
ramka
     
 Kabel FDD 48cm pomara?czowy UV
8,00 5,90 
 Panel woltomierza LCD
22,00 19,00 
 Kabel - USB A-A M/F 1,8m 2.0
6,00 4,90 
 
 Router bezprzewodowy DSL TL-MR3420
 139,90 
 ET - Pokrowiec Aldo 15,6 czarny
 16,90 
 TENDA - Switch 5p S105
 27,90 
 Szafka Px12 modu? szufladkowy
 23,50 
 Akumulator ?elowy 12V 7,2Ah
 50,00 

 Strona główna Producent:    Szukany wyraz:  kontakt


BIURO OBSŁUGI KLIENTA: TEL +48 22 8774531 | FAX +48 22 8774531 | e-mail: bok@cnd.pl

CyberNode Polska , Al.Armii Ludowej/Al.Niepodległości Pawilon 15, 00-609 WARSZAWA,

NIP: PL 952-148-50-16, REGON: 012721322, NWDE: 311589

Informacje prawne i opinia firmy CyberNode Polska w sprawie poufności danych
Propozycje i uwagi na temat naszych stron prosimy kierować na adres: webmaster@cnd.pl

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich
właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

© 1997-2005 CyberNode Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie www.fast-sms.net