Wyszukiwarka
Producent:
Szukany wyraz:
Komputery
Elektronika
Multimedia
FRITZ!Box
AKCESORIA
AUDIO
CH?ODZENIE
CH?ODZENIE WODNE
KABLE I Z??CZA
MODYFIKACJE
MYSZY / KLAWIATURY
OBUDOWY
PANELE / REGULATORY
PAMI?? ZEWN?TRZNA
WENTYLATORY
SIECI
ZASILACZE
WYCISZANIE
PENTARGAM Karta WiFi Hornet USB P613220
PENTARGAM Karta WiFi Hornet USB P613220
więcej...  88,90 
Gembird Karta sieciowa RJ45, PCI
więcej...  13,00 
Arctic Cooling - Freezer 13 Pro
więcej...  131,00 
Pokrowiec Aldo 10,2" czarny
więcej...  14,90 
Strona w trakcie budowy -za powsta?e niedogodno?ci serdecznie przepraszamy
   
 
1440|FRITZ!Box Fon 7330
 Zobacz inne produkty AVM
Stan: 2 szt.DOST?PNY: MA?O
 
 
 
Ilość:
1+
699,00

Opis produktu:
FRITZ!Box 7330 to idealny wybór dla osób szukaj?cych kompleksowego rozwi?zania sieciowego dla swojego domu lub biura i korzystaj?cych z linii ADSL2+ b?d? ??czy kablowych. Szybka sie? WLAN dla bezprzewodowego surfowania, zintegrowany media serwer, centralka telefoniczna PBX z wbudowan? stacj? bazowa DECT oraz pozosta?a gamma u?ytecznych funkcji czyni? z FRITZ!Box 7330 kompleksowe centrum ??czno?ci dla nowoczesnego domu i biura. Dzi?ki zintegrowanemu modemowi ADSL2+ mo?liwy jest szybki dost?p do internetu (do 24 Mbit/s) na liniach telefonicznych. Uniwersalny port WAN Ethernet pozwala na obs?ug? ??czy kablowych nowej generacji i sieci osiedlowych. Fritz 7330 wspó?pracuje równie? z modemami USB UMTS i LTE. Router ten jest te? kompatybilny z standardem N sieci WLAN pr?dko?ci do 300 Mbit/s w pasmie 2,4 GHz. Dodatkow? zalet? jest centralka telefoniczny (PBX) dla telefonii internetowej i analogowej telefonii stacjonarnej z wbudowan? automatyczna sekretark? i funkcj? odbioru faksów. Zintegrowana stacja bazowa DECT z mo?liwo?ci? zalogowania do 6 bezprzewodowych s?uchawek. Dwa porty USB umo?liwiaj? pod??czenie dysków twardych, pami?ci flash, drukarek i skanerów. Wbudowany media serwer pozwala udost?pnia? muzyk?, zdj?cia i filmy w sieci. Funkcjonalno?? NAS zapewnia wsparcie dla FTP/FTPS, SMB, UPnP AV, WebDAV. Z kolei us?uga MyFRITZ! zapewnia zdalny, bezpieczny dost?p do routera i innych urz?dze? z ka?dego miejsca na ?wiecie. Mo?liwa jest równie? integracja smartfonów i tabletów z systemami Android i Apple iOS w sieci domowej oraz biurowej za pomoc? WLAN. Mo?liwo?? dost?pu do telefonii stacjonarnej i internetowej oraz plików.

Specyfikacja:
??czno??
- FRITZ!Box 7330 oferuje zró?nicowane i elastyczne sposoby ??czno?ci pozwalaj?c na jego stosowanie zarówno w domu jak i ma?ej firmie. Internet, sie? bezprzewodowa, centralka telefoniczna i serwer multimediów s? równocze?nie zarz?dzane przez pojedyncze urz?dzenie.
- Po??czenie ADSL lub ADSL2+ oraz mo?liwo?? pod??czenia analogowej linii stacjonarnej
- Dzia?anie z zewn?trznymi modemami lub sieciami osiedlowymi za pomoc? portu WAN Ethernet
- Router wspó?pracuje z modemami USB UMTS lub LTE
- Wej?cie dla linii telefonicznej (miejskiej)
- Port analogowy dla pod??czenia aparatu telefonicznego lub faksu
- Stacja bazowa DECT dla 6 aparatów bezprzewodowych (GAP/CAT-iq)
- Centralka dla 10 aparatów IP
- Sie? bezprzewodowa WLAN – wsparcie dla wszystkich aktualnych standardów (802.11 n/g/b)
- Jeden port Gigabit Ethernet (1000 Mbits) i jeden port Fast Ethernet (100 Mbits) dla komputerów, konsol do gier i innych urz?dze? LAN
- Dwa porty USB 2.0 do udost?pnienia w sieci drukarek, skanerów i no?ników danych.

Obs?uga
- Podczas projektowania FRITZ!Box 7330 du?y nacisk po?o?ono kwesti? ?atwo?ci u?ytkowania. Wieloj?zyczny asystent instalacji oraz intuicyjny oparty na przegl?darce interfejs routera s? prze?omowe i wyznaczaj? nowe standardy pod wzgl?dem ergonomii obs?ugi.
- Specjali?ci pracuj?cy w AVM nieustannie pracuj? na tym, aby ka?dy u?ytkownik móg? w pe?ni korzysta? z wszystkich funkcji FRITZ!Box i ?atwo dopasowywa? go do swoich indywidualnych potrzeb. Kompleksowa dokumentacja oraz bezp?atny system wsparcia technicznego podkre?laj? zaanga?owanie i trosk? AVM o mo?liwie najwi?ksz? satysfakcj? ko?cowych u?ytkowników FRITZ!Box. Dzi?ki temu produkty AVM cieszy si? tak du?a popularno?ci? i uznaniem w Europie.
- ?atwa konfiguracja routera z poziomu przegl?darki – praca w systemach Windows , Mac OS i Linux
- Interfejs u?ytkownika i asystenci instalacji w j?zyku angielskim, niemieckim, francuskim, w?oskim i hiszpa?skim
- Indywidualna konfiguracja dla telefonii, automatycznych sekretarek i faksów
- Zaawansowane regu?y wybierania numerów telefonicznych dla telefonii internetowej i stacjonarnej
- Skrócone wybieranie numerów, blokowanie po??cze? i historia po??cze?
- Po??czenia konferencyjne i przekierowywanie rozmów
- Rozbudowana ksi??ka telefoniczna z mo?liwo?ci? drukowania i synchronizacj? on-line z Google
- Prosta rejestracja s?uchawek DECT za pomoc? przycisku
- Mo?liwo?? prowadzenia do 3 rozmów jednocze?nie przez baz? DECT (??cznie do 5 jednoczesnych po??cze? telefonicznych)
- Domy?lnie szyfrowana sie? WLAN z unikalnym kluczem
- Sterowanie WLAN za pomoc? przycisków na routerze i aparatów telefonicznych
- Szybka konfiguracja sieci WLAN za pomoc? jednego przycisku - AVM Stick&Surf lub WPS (WiFi Protected Setup)
- Ochrona dost?pu dla no?ników danych USB
- Zaawansowane zarz?dzanie i monitorowanie zu?ytej energii oraz zasobów systemów
- Dwa tryby pracy interfejsu - standardowy oraz dla zaawansowanych u?ytkowników
- Proste zarz?dzenie przez internet za pomoc? smartfonów i tabletów z systemem Apple iOS oraz Android (MyFRITZ!)

Szczegó?y
Poni?ej zamieszczone s? kluczowe cechy i mo?liwo?ci techniczne routera FRITZ!Box 7330. Dane te mog? si? ró?ni? od faktycznej funkcjonalno?ci ze wzgl?du na ci?g?y rozwój oprogramowania, które rozszerza w znacznym stopniu mo?liwo?ci urz?dzenia.
- Bezprzewodowy router WLAN z serwerem DHCP i z funkcj? sieciowej translacji adresów NAT (maskarada IP)
- Zintegrowany modem ADSL (do 6 Mbits) i ADSL2+ (do 24 Mbits) - wsparcie dla Annex A i B
- Centralka telefoniczna zawansowanymi funkcjami dla telefonii analogowej i internetowej
- Mo?liwo?? zalogowania do 6 s?uchawek DECT/CAT-iq
- SIP proxy dla 10 aparatów IP lub softpohne
- Port WAN Ethernet (10/100/1000 Base-T) – umo?liwia pod??czenia zewn?trznego modemu lub terminala dla sieci kablowych (??cza do 250 Mbits)
- Mo?liwo?? wspó?pracy z modemami USB UMTS i LTE
- Wsparcie dla protoko?u IPv6
- 2 portowy prze??cznik LAN (1 port Gigabit Ethernet i 1 port Fast Ethernet)
- Bezprzewodowy punkt dost?powy w technologii 802.11n 300 Mbit/s - pasmo 2,4 GHz; kompatybilno?? z standardami 802.11b i 802.11g
- Funkcja WPS (WiFi Protected Setup) i AVM Stick&Surf – prosta i bezpieczna konfiguracja sieci WLAN za pomoc? jednego przycisku
- Dost?p go?cinny WLAN: bezpieczne surfowanie dla przyjació? i go?ci
- Tryb WLAN Eco: zmniejsza promieniowanie sieci i pobór energii
- Integracja dla smartfonów i tabletów  z system Android oraz Apple iPhone/ iPad  zapewnia po??czenia z zasobami sieci domowej  oraz korzystanie z telefonii internetowej i stacjonarnej.
- Funkcja NAS: Network Attache Storage (SMB, FTP/FTPS, UPnP AV, DLNA i WebDAV)
- Port host USB 2.0:  udost?pniania w sieci drukarek, urz?dze? wielofunkcyjnych i no?ników danych
- Wbudowany media serwer: udost?pnia muzyk?, zdj?cia i filmy w ca?ej sieci
- VPN IPSec: bezpieczny zdalny dost?p za po?rednictwem Internetu
- Funkcja kontroli rodzicielskiej – umo?liwia ograniczenie czasu korzystania z Internetu lub blokuje witryny internetowe, których tre?ci mo?e by? niestosowne dla dzieci.
- Liczne inne dodatkowe i praktyczne funkcje
- ?rednie zu?ycie energii: 6-8 W


Wymagania systemowe:
- Linia  ADSL: ITU G.992.1, ITU G.992.3, ITU G.992.5, ITU G.993.2 Annex A lub Annex B
- Interfejs LAN Ethernet  (10/100/1000 Base-T)
- Komputer typu PC, notebook, Mac, konsola do gier lub inne urz?dzenie sieciowe LAN Ethernet; prze??cznik lub hub do pod??czenia wi?kszej ilo?ci urz?dze?.
- System operacyjny: Windows 7, Vista, XP, 2000, Me or 98; Linux (SuSE 9.0 lub nowszy);  Mac OS X (10.3.3 lub nowszy)
- Sie? bezprzewodowa WLAN: karty sieciowe WLAN zgodne z IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b

Zawarto?? opakowania:
- FRITZ!Box 7330 wersja mi?dzynarodowa (nr produktu 2000 2545)
- 4,25 metrowy kabel dla ??cza DSL i linii stacjonarnej
- 1,5 metrowy kabel LAN Ethernet
- Zasilacz
- Skrócona instrukcja obs?ugi w j. polskim


 Więcej informacji o produkcie na stronie producenta..
Powiadom znajomego przez e-mail: / Wyślij do:
Twój koszyk
pusty
Twój koszyk jest pusty!
ramka
     
 Kabel FDD 48cm pomara?czowy UV
8,00 5,90 
 Panel woltomierza LCD
22,00 19,00 
 Kabel - USB A-A M/F 1,8m 2.0
6,00 4,90 
 
 Router bezprzewodowy DSL TL-MR3420
 139,90 
 ET - Pokrowiec Aldo 15,6 czarny
 16,90 
 TENDA - Switch 5p S105
 27,90 
 Szafka Px12 modu? szufladkowy
 23,50 
 Akumulator ?elowy 12V 7,2Ah
 50,00 

 Strona główna Producent:    Szukany wyraz:  kontakt


BIURO OBSŁUGI KLIENTA: TEL +48 22 8774531 | FAX +48 22 8774531 | e-mail: bok@cnd.pl

CyberNode Polska , Al.Armii Ludowej/Al.Niepodległości Pawilon 15, 00-609 WARSZAWA,

NIP: PL 952-148-50-16, REGON: 012721322, NWDE: 311589

Informacje prawne i opinia firmy CyberNode Polska w sprawie poufności danych
Propozycje i uwagi na temat naszych stron prosimy kierować na adres: webmaster@cnd.pl

Wszystkie nazwy i znaki handlowe użyte w tekście są znakami zastrzeżonymi dla ich
właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

© 1997-2005 CyberNode Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

projekt i wykonanie www.fast-sms.net